Datblygu a Chefnogi Hyfforddeion

Mae awyrgylch y rhaglen yn gyfeillgar ac yn ymlaciol oherwydd bod y carfannau hyfforddeion mor fach.

Mae gan y rhaglen system o bennu Cydlynydd Hyfforddi i bob hyfforddai er mwyn rhoi sylw i anghenion hyfforddi unigol. Mae’r Cydlynydd Hyfforddi yn aelod o dîm y rhaglen ac mae’n goruchwylio a monitro datblygiad hyfforddeion dros dair blynedd y rhaglen.

Mae pob hyfforddai’n cael ei gyllido i dderbyn 24 o sesiynau datblygiad personol a phroffesiynol gan gwnselwyr cydnabyddedig, therapyddion neu seicolegwyr clinigol sy’n annibynnol ar y rhaglen. Mae’r sesiynau hyn yn wirfoddol ac yn gyfrinachol i’r hyfforddai a’r cwnselydd ac nid yw’r rhaglen yn gwybod pa hyfforddeion sy’n manteisio ar y sesiynau.

Gall hyfforddeion ddewis mentor proffesiynol (seicolegydd clinigol GIG lleol) i drafod materion sy’n ymwneud â hyfforddiant.

Mae cyllideb ar gyfer absenoldeb astudio blynyddol ar gael hefyd i fynd i gynadleddau a gweithdai allanol.