Amrywiaeth a chynhwysiant cymdeithasol

Rydym yn parhau i archwilio sut y gallwn ehangu ein hamrywiaeth ym mhob maes a chynyddu ein cynhwysiant cymdeithasol. Mae'r rhain yn gysyniadau mawr, sy'n gofyn am amser ac egni i ddatblygu ac rydym yn falch iawn o'r ffordd yr ydym wedi datblygu hyd yn hyn, ac rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd a gwahanol.
Achredwyd y Rhaglen Hyfforddiant Seicoleg Glinigol Bangor gan Gymdeithas Seicoleg Prydain yn 2012. Cafwyd achrediad parhaus diamod gan y Gymdeithas gyda nifer o argymhellion penodol. Cyfeiriodd un o'r argymhellion hyn at Banel y Bobl fel a ganlyn:

'Mae'r rhaglen yn cael cefnogaeth a chyfraniad grŵp ymroddedig o ddefnyddwyr gwasanaeth sy'n teimlo bod eu cyfraniad yn cael ei werthfawrogi a bod eu hymwneud â'r rhaglen yn brofiad cadarnhaol a gaiff gefnogaeth dda.   Mae'r agwedd hon ar ddarpariaeth y rhaglen wedi datblygu'n dda ers ymweliad blaenorol  Cymdeithas Seicoleg Prydain (2007) ac mae'n dal i fynd o nerth i nerth. Erbyn hyn mae wedi dod yn rhan amlwg a chadarn o'r rhaglen sy'n cael dylanwad uniongyrchol ar y profiad hyfforddi'

Mae hyn yn adlewyrchu gwaith caled ac ymroddiad Panel y Bobl ac mae'n galonogol i glywed bod eu profiadau yn gadarnhaol ac yn ystyrlon.