Gofynion Mynediad

Mae Disgrifiad Swydd a Gofynion Personol swydd Seicolegydd Clinigol dan hyfforddiant ar Raglen Seicoleg Glinigol Gogledd Cymru ar gael yma.

Defnyddir yr holl feini prawf isod yn y broses o lunio rhestr fer, ceisiwch y wybodaeth ofynnol o’r trawsgrifiad addysg. Mae’r meini prawf a nodwyd gyda * yn cyfeirio at y meini prawf gofynnol y mae’n rhaid i bob ymgeisydd eu bodloni. Asesir y meini prawf hyn gan Seicolegwyr Clinigol y GIG a staff y rhaglen. Nodwch: Ni all y cwrs hwn dderbyn ceisiadau gan fyfyrwyr tramor oherwydd ei fod yn cael ei ariannu gan y GIG.

  • Cyn gwneud cais, dylech eisoes feddu ar radd anrhydedd sengl neu gydanrhydedd ddosbarth I neu II(i) mewn Seicoleg (neu radd drosi)* a dylech fod yn gymwys ar gyfer Aelodaeth Siartredig Cymdeithas Seicolegol Prydain ar Sail Raddedig. Byddwn, ar y cyd â Chymdeithas Seicolegol Prydain, yn cymhwyso meini prawf tebyg i feini prawf gradd israddedig mewn seicoleg yn achos gradd drosi seicoleg (www.bps.org.uk/membership/eligibility). Mae arnom angen trawsgrifiad o’ch gradd israddedig neu gymwysterau eraill sy’n rhoi cymhwysedd i chi ar gyfer aelodaeth siartredig ar sail raddedig. Dim ond os ydynt wedi cwblhau PhD y caiff ymgeiswyr â gradd israddedig seicoleg 2.2 eu hystyried. Nid ydym yn dyfarnu pwyntiau i raddau nad ydynt mewn seicoleg.
  • Mae’n rhaid i chi fod wedi cwblhau eich gradd israddedig ar adeg ymgeisio.
  • Disgwylir y byddwch wedi cael blwyddyn o leiaf o brofiad clinigol cyflogedig/profiad ymchwil*. Dylai profiad clinigol perthnasol roi’r cyfle i chi ryngweithio’n helaeth â phobl ag anawsterau iechyd neu seicolegol sylweddol, yn ddelfrydol dan oruchwyliaeth seicolegydd clinigol. Bydd profiad a gafwyd mewn swyddi cyflogedig eraill yn gweithio gyda phoblogaeth glinigol yn berthnasol hefyd (e.e. gweithiwr iechyd meddwl, cynorthwyydd gofal, eiriolwr). Dylai profiad ymchwil gynnwys ymchwilio i ffenomena seicolegol o fewn poblogaeth glinigol. Byddwn yn cydnabod uchafswm cyfwerth â dwy flynedd llawn amser o brofiad perthnasol cyflogedig.
  • Yn ychwanegol i’r uchod mae disgwyl i chi gyflwyno ffurflen gais* o ansawdd da, a gaiff ei hasesu gan ddau seicolegydd clinigol. Byddant yn edrych ar ramadeg a sillafu, yn ogystal â’ch crebwyll seicolegol a’ch sylfaen gwerthoedd. I arddangos y nodweddion hyn, mae’n ofynnol eich bod yn sicrhau eich bod yn ateb y cwestiynau yn adrannau 10, 11 a 12.
  • Disgwylir i ymgeiswyr gyflwyno tystlythyrau academaidd a chlinigol da a chefnogol*, yn ddelfrydol gan gyflogwr neu oruchwyliwr eich swydd ddiweddaraf, oni bai eich bod wedi bod yn gweithio gyda’r canolwr ond am gyfnod cymharol fyr. Yn yr achos hwnnw gallech ystyried gofyn i’r sawl y buoch yn gweithio gydag ef/gyda hi cyn hynny ac sydd wedi eich adnabod am gyfnod hirach. Mae dau seicolegydd clinigol yn asesu’r tystlythyrau. Os ydynt yn ystyried nad yw tystlythyr yn gefnogol, byddant yn rhannu eu pryderon â grŵp mwy o aseswyr, a fydd yn gorfod penderfynu a yw’r tystlythyr i’w ystyried yn gefnogol ai peidio.

Rydym hefyd yn cydnabod eich cymhelliant a’ch ymrwymiad trwy ddyfarnu pwyntiau am unrhyw gyflwyniadau mewn cynadleddau, cyhoeddiadau mewn cyfnodolion neu newyddlenni a gwaith gwirfoddol yr ydych wedi’i wneud. Nid oes unrhyw feini prawf isaf ynghlwm â’r adran hon.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bob ymgeisydd o safon uchel sydd â diddordeb. Serch hynny, rydym yn annog siaradwyr Cymraeg yn gryf i ymgeisio am y rhaglen hon.

Mae’r Rhaglen yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae’n croesawu ymgeiswyr o bob cefndir ac o bob oed. Mae’r Rhaglen hefyd yn gweithredu’r Cynllun Hyderus o ran Anabledd (http://www.gov.uk/government/collection/disability-confident-company)). Mae’r meini prawf gofynnol a nodir uchod gyda * yn gymwys pan fyddwch wedi nodi yn Adran 4 y ffurflen gais eich bod yn dymuno i’ch cais gael ei sgorio o dan y cynllun hwn. Cysylltwch â Carolien Lamers i gael rhagor o wybodaeth ac i drafod y gefnogaeth y gellir ei chynnig i chi yn ystod y broses ddewis ac unrhyw addasiadau rhesymol a allai fod yn angenrheidiol yn ystod y cyfnod hyfforddi.

Ni fydd prifysgolion fel arfer yn caniatáu i chi gofrestru am Ddoethuriaeth mewn Seicoleg Glinigol os ydych wedi cofrestru am unrhyw radd arall ar hyn o bryd, e.e. PhD neu raglen Meistr. Os oes gennych unrhyw ofynion sy’n weddill o raglen arall, efallai y bydd gofyn i chi dynnu’n ôl o’r rhaglen honno er mwyn derbyn lle neu i barhau â’ch astudiaethau at Ddoethuriaeth mewn Seicoleg Glinigol. Os ydych yng nghamau olaf unrhyw raglen o’r fath, h.y. rydych wedi cyflwyno traethawd ymchwil neu ar fin gwneud hynny ar adeg ymgeisio, efallai y gellir ystyried eich cais.