Cymorth Ariannol

Ar hyn o bryd mae hyfforddeion yn weithwyr llawn amser Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, yn cael gwyliau blynyddol ac yn derbyn buddion eraill yn unol â hawliau arferol y GIG. Ar ôl dechrau’r Rhaglen, telir pob hyfforddai ar bwynt cyntaf Band 6 y graddfeydd cyflog Agenda ar gyfer Newid (www.nhscareers.nhs.uk) a byddant yn symud i’r ail a’r trydydd pwynt cyflog yn flynyddol, yn ddibynnol ar symud ymlaen yn llwyddiannus trwy’r Rhaglen.

Mae manylion y Disgrifiad Swydd a Gofynion Personol Seicolegydd Clinigol dan hyfforddiant ar Raglen Seicoleg Glinigol Gogledd Cymru i’w gweld yma.

Ariennir swyddi hyfforddeion gan Lywodraeth Cymru, a fydd hefyd yn talu ffioedd dysgu’r brifysgol. Ar hyn o bryd cynigir deg lle hyfforddi bob blwyddyn. Serch hynny, mae adolygiad o’r trefniadau cyllido ar y gweill gan y Llywodraeth ar hyn o bryd, a chynghorir ymgeiswyr i edrych ar wefan y Tŷ Clirio a’n gwefan rhaglen ninnau am y wybodaeth ddiweddaraf.

Oherwydd rheoliadau a chyfyngiadau cyllido ni allwn dderbyn hyfforddeion sy’n talu drostynt eu hunain na hyfforddeion a fyddai fel rheol yn talu ffioedd tramor. Edrychwch ar y ffurflen statws ffioedd ( https://www.bangor.ac.uk/student-administration/publications/documents/Fee-Status-Form-2017-En.pdf ).

Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth am reoliadau statws ffioedd ar wefan UKCISA.

Telir costau teithio o leoliad clinigol y cytunir arno. Mae’n bosib y bydd lwfans ar gael am lety dros nos naill ai yn ystod lleoliad neu yn ystod blociau dysgu academaidd.