People Panel Links

People Panel’s Insight Newsletter

Panel y bobl: Ein Grŵp Defnyddwyr Gwasanaeth/Arbenigwyr trwy Brofiad

Mae’r NWCCP wedi ymrwymo i sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn ymwneud â nifer o elfennau o’r rhaglen hyfforddi, a bod gan hyfforddeion gyfleoedd i gymryd rhan mewn deialog gydweithredol ystyrlon â phob aelod. Sefydlwyd grŵp Arbenigwyr trwy Brofiad yn gyntaf yn 2008, ac mae’n gweithredu dan y teitl ‘Panel y Bobl’, sy’n cyfeirio at Grŵp Cyswllt Defnyddwyr Gwasanaeth y rhaglen a’r grŵp Arbenigwyr trwy Brofiad.

Dyma brif amcanion Panel y Bobl:

  1. Gwella dysgu ac ymarfer hyfforddeion seicoleg glinigol yn y dyfodol drwy rannu profiadau defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr a all gynnig safbwyntiau gwahanol i hyfforddeion.
  2. Sicrhau bod gwerthoedd ac ymarferion sy’n cydnabod a pharchu amcanion, anghenion a chryfderau defnyddwyr gwasanaeth, a’u gofalwyr a theuluoedd mewn ffordd unigolyn-ganolog i’r ddwy ochr, yn sail i gymwyseddau proffesiynol a chlinigol.
  3. Trafod fel grŵp gynlluniau gweithredu, pynciau o ddiddordeb, unrhyw sylw yn y cyfryngau yn ymwneud â defnyddwyr gwasanaeth/gofalwyr a datblygu gwasanaethau, gyda’r nod o rannu’r wybodaeth hon gyda hyfforddeion a thîm y rhaglen.
  4. Cefnogi ac annog syniadau creadigol a ffyrdd arloesol o weithio mewn partneriaeth â Seicolegwyr Clinigol Dan Hyfforddiant a thîm y rhaglen.

Mae Panel y Bobl yn cynnwys cynrychiolwyr o wahanol arbenigeddau yn cynnwys Iechyd Meddwl Oedolion, Anabledd Deallusol, Seicoleg Iechyd Glinigol, Oedolion Hŷn a Gwasanaethau Plant. Ar hyn o bryd mae gan y rhaglen ddeg aelod ar Banel y Bobl. Mae aelodau’r panel yn aelodau am dair blynedd, yn unol â’r pwyllgorau eraill ar y rhaglen. Ar ôl y cyfnod hwn bydd lle gwag ar y panel fel y gall aelod newydd ymuno â’r panel. Ar ôl gwasanaethu am dair blynedd ar Banel y Bobl, gall aelodau barhau i ymwneud â’r rhaglen mewn ffyrdd eraill (addysgu, gweithdai therapi ymddygiad gwybyddol, ymchwil ac ati) a chânt eu gwahodd i unrhyw swyddogaeth sy’n gysylltiedig â rhaglen. Gall aelodau Panel y Bobl adael y panel cyn diwedd eu tymor os ydynt yn dewis neu angen gwneud hynny.

Ymwneud Panel y Bobl hyd yma:
Ers ei sefydlu, mae aelodau Panel y Bobl wedi bod yn ymwneud yn weithgar â’r meysydd canlynol:

  • Addysgu Academaidd

Mae aelodau Panel y Bobl yn cyfrannu’n rheolaidd at nifer o fodiwlau addysgu, yn cynnwys Iechyd Meddwl Oedolion, Anabledd Deallusol, Plant a Phobl Ifanc, Seicoleg Iechyd Glinigol ac Oedolion Hŷn. Mae adborth hyfforddeion yn parhau’n gyson i fod yn gadarnhaol iawn ar ôl y sesiynau hyn. Mae aelodau Panel y Bobl hefyd yn cyd-hwyluso gweithdai therapi ymddygiad gwybyddol lle rhoddir adborth ffurfiannol yn uniongyrchol i hyfforddeion am eu perfformiad o safbwynt defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr; unwaith eto, mae adborth gan hyfforddeion ynghylch y profiad hwn yn gadarnhaol iawn ac yn cael ei werthfawrogi.

  • Gweithdrefnau Dewis

Mae aelodau Panel y Bobl wedi helpu i ddatblygu meini prawf rhestr fer y rhaglen. Hefyd, mae aelodau Panel y Bobl yn cymryd rhan ym mhroses gyfweld y rhaglen ar gyfer hyfforddeion newydd, gydag aelod yn eistedd ar bob panel cyfweld ochr yn ochr ag aelodau o dîm y rhaglen. Mae marciau pob aelod o’r paneli cyfweld am yr ymgeiswyr yr un mor bwysig. Mae aelodau Panel y Bobl hefyd yn cymryd rhan mewn cyfweld â darpar aelodau o staff.

  • Lleoliad Clinigol

Lluniwyd ffurflen adborth i ddefnyddwyr gwasanaeth gan Banel y Bobl a gofynnir i gleientiaid ei llenwi am hyfforddeion a’u profiad o weithio gyda nhw ar ddiwedd pob lleoliad gan yr hyfforddeion. Mae’r Panel hefyd wedi bod yn ymwneud yn weithredol gyda chreu canllawiau ynghylch rhannu gwybodaeth am gleientiaid mewn lleoliadau mewn perthynas â swyddogaeth hyfforddeion seicoleg glinigol, a’r gofynion academaidd yn ymwneud â chyflwyno adroddiadau ysgrifenedig am weithgareddau clinigol.

  • Ymchwil

Mae hyfforddeion yn gofyn yn rheolaidd i Banel y Bobl am adborth ynghylch agweddau ar brojectau fel taflenni gwybodaeth i gyfranogwyr a ffurflenni cydsynio, ac weithiau’n cyflwyno projectau ymchwil ar wahanol gamau datblygu i gael cyngor ac adborth. Rhoddir adborth i hyfforddeion naill ai yn y cyfarfod neu, yn ddiweddarach, trwy e-bost. Mae’r trafodaethau bywiog yng nghyfarfodydd Panel y Bobl wedi cynorthwyo hyfforddeion pan oeddent yn teimlo eu bod wedi mynd yn sownd.

Mae aelodau Panel y Bobl yn mynd yn rheolaidd i’r Ffair Ymchwil flynyddol, ac wedi rhoi cyflwyniadau yno a chyfrannu trwy gynnig sylwadau a syniadau yn dilyn y cynigion ymchwil a gyflwynir.

Mae Panel y Bobl yn awyddus i fod yn fwy cysylltiedig ag ymchwil ac mae’r agwedd hon ar gyfranogiad defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn cael ei datblygu ar hyn o bryd i sicrhau’r cydweithredu a’r cyd-gynhyrchu gorau posibl yn y dyfodol.

  • Pwyllgor y Rhaglen

Mae gan Banel y Bobl gynrychiolydd ar bob un o’r pwyllgorau canlynol: Pwyllgor Hyfforddi, Pwyllgor Cwricwlwm, Pwyllgor Dethol a Phwyllgor Goruchwylwyr ac yn cyflwyno syniadau Panel y Bobl i’r cyfarfodydd hyn, ac wedi hynny yn rhoi adborth o’r pwyllgorau hyn yng nghyfarfodydd Panel y Bobl.
Yn ogystal, mae ‘Cwrdd â’r Hyfforddeion’ wedi dod yn sesiwn sydd wedi’i hen sefydlu lle mae Panel y Bobl yn cwrdd â’r garfan newydd ar ddechrau pob blwyddyn, yn cymdeithasu’n anffurfiol yn ystod cinio bwffe ar ôl cyfarfod fel grŵp i gyflwyno eu hunain a rhannu profiadau, diddordebau a safbwyntiau. Mae hyn yn darparu sylfaen ar gyfer croesawu’r hyfforddeion i unrhyw un o gyfarfodydd Panel y Bobl yr hoffent fynd iddynt yn ystod eu hamser ar y rhaglen, a/neu gysylltu ar unrhyw adeg. Caiff Panel y Bobl ei wahodd bob amser i Ddiwrnod y Rhanddeiliaid Blynyddol, lle mae hyfforddeion sy’n cymhwyso yn cyflwyno eu projectau ymchwil, gan felly dilyn cynnydd yr hyfforddeion o’r dechrau i’r diwedd.

Mae gan y Panel y Bobl gyfle hefyd i gynrychioli’r rhaglen ar grŵp cyfranogiad Grŵp Hyfforddwyr Seicoleg Glinigol (GTiCP) Cymdeithas Seicoleg Prydain a mynd i gynhadledd flynyddol GTiCP.
Mae cynrychiolwyr yr hyfforddeion o bob blwyddyn yn mynd i gyfarfodydd Panel y Bobl; mae hyn yn galluogi hyfforddeion i gadw cysylltiad ag aelodau’r panel a gofyn am gefnogaeth a chyngor ar unrhyw fater sy’n ymwneud â lleoliadau neu waith ymchwil/academaidd. Mae aelodau’r panel bob amser yn awyddus iawn i gynnig cefnogaeth mewn unrhyw ffordd y maent yn teimlo y gallant wneud hynny.

Yn ystod ymweliad achredu diwethaf y BPS a HCPC yn 2019 canmolwyd rhaglen Panel y Bobl fel a ganlyn: Gwnaeth rhaglen Panel y Bobl argraff arbennig ar banel BPS a HCPC, y ffordd y mae wedi ei integreiddio i holl brosesau’r rhaglen o’r broses ddethol ymlaen a chafodd ganmoliaeth am ymarfer gorau, a thynnwyd sylw hefyd at ymrwymiad a brwdfrydedd cynrychiolwyr y panel.