Athroniaeth y Rhaglen

Mae’r rhaglen yn cydnabod fod seicoleg glinigol yn broffesiwn gofalu a chanddo nifer o nodweddion unigryw. Yn bennaf ymysg y rhain y mae’r rhyngddibyniaeth agos rhwng ymarfer ac ymchwil, a’r ffordd y cymhwysir modelau, damcaniaethau a thystiolaeth seicolegol yn drefnus i anghenion defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, a datblygiad gwasanaethau. Prif nod y rhaglen yw cwrdd ag anghenion y GIG am seicolegwyr clinigol sydd wedi eu cofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal ac sydd yn meddu ar y canlynol:

  • ystod eang o sgiliau clinigol, trefnu, arwain ac ymchwil;
  • wedi datblygu safonau uchel o gywirdeb proffesiynol;
  • model mewnol o ymarfer adfyfyriol sy’n ddigon hyblyg i dderbyn newid ac yn sensitif i anghenion defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr.

Rydym felly’n hyfforddi seicolegwyr clinigol sy’n hyrwyddo meddwl seicolegol mewn sefyllfaoedd gofal iechyd, gan gyfannu eu sgiliau clinigol, academaidd ac ymchwil, a thrwy feddwl yn feirniadol, yn adfyfyriol ac yn annibynnol. O sylfaen werthoedd gref, maent yn gweithredu’n unplyg i newid bywydau pobl er gwell.

Mae’r rhaglen yn dewis hyfforddeion oherwydd eu hymrwymiad i seicoleg glinigol a’u potensial i ddatblygu lefel uchel o hyfedredd clinigol, academaidd ac ymchwil. Rydym yn ceisio meithrin y potensial hwn trwy annog datblygu sgiliau, gwybodaeth a gwerthoedd sy’n sail i’r cymwyseddau hyn. Mae’r datblygiad hwn yn digwydd o fewn fframwaith cefnogol sy’n hwyluso twf personol a phroffesiynol ac sy’n defnyddio’r cysylltiadau agos sy’n bodoli yng Ngogledd Cymru rhwng y gwasanaethau clinigol ac academaidd.

Mae gan y rhaglen agwedd gadarnhaol tuag at amrywiaeth a chynhwysiad cymdeithasol, ac adlewyrchir hynny yn y dulliau dewis, yr addysgu, syniadau ymarfer seiliedig ar werthoedd, ac yn ethos cyffredinol y rhaglen.

Rydym yn adolygu’r cynllun hyfforddi’n gyson ac yn gwneud addasiadau drwy’r amser, lle mae angen, yn unol â nodau ac amcanion y rhaglen a chan gyflawni anghenion y cyhoedd a’r proffesiwn.

O ran dulliau therapiwtig, rydym yn canolbwyntio ar Therapi Ymddygiad Gwybyddol a Therapïau’r Drydedd Don: yn arbennig Therapi Ymddygiadol Ddialectig (DBT) a Therapi Derbyn ac Ymrwymo (ACT). Mae’r Athro Michaela Swales, Cyfarwyddwr y Rhaglen, yn arbenigwr a gydnabyddir yn rhyngwladol mewn DBT a hi sy’n arwain yr addysgu DBT ar y rhaglen. Gall hyfforddeion sydd â diddordeb arbenigol ennill digon o arbenigedd ar y rhaglen i wneud cais am achrediad fel therapydd DBT. Gyda chymorth y Ganolfan Ymwybyddiaeth Ofalgar, y rhwydwaith lleol o Dimau DBT, yn ogystal â hyfforddwr ACT a adolygwyd gan arbenigwyr cydnabyddedig, ac ystod o glinigwyr lleol sy’n defnyddio Therapi Derbyn ac Ymrwymo, rydym yn gwella’r dysgu yn y meysydd clinigol cyffrous hyn. Rydym yn datblygu cwricwlwm Therapi sy’n Canolbwyntio ar Dosturi ac mae hyfforddeion yn cael hyfforddiant hefyd mewn theori seicodeinamig, gweithio systemig a Dadansoddiad Ymddygiadol Cymhwysol, gan fod un o’r prif ganolfannau hyfforddi ac ymchwil ym maes Dadansoddi Ymddygiad wedi’i lleoli yn yr Ysgol Seicoleg.