Addasrwydd i Ymarfer

Mae Addasrwydd i Ymarfer yn ofynnol i'r holl broffesiynau sydd wedi'u cofrestru â'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC). Yn ystod hyfforddiant (cyn-gofrestru), y Rhaglenni sy'n gyfrifol am fonitro Addasrwydd i Ymarfer.  Am ddiffiniad dylai ymgeiswyr gyfeirio at safonau'r HCPC (www.hpc-uk.org/complaints/fitnesstopractise/). 

Gellir nodi pryderon ynghylch Addasrwydd i Ymarfer yn ystod y broses ddewis. Bydd hyn yn cynnwys natur a thôn cyfathrebiadau ysgrifenedig a llafar gyda'r rhaglen yn ystod unrhyw gam o'r broses ddewis, yn ogystal ag ymddygiad yn ystod y broses gyfweld.

Yn ystod y broses ddewis, nodir materion a allai amharu'n sylweddol ar allu ymgeisydd i ymarfer mewn modd agored ac adfyfyriol. Gallai'r rhain gynnwys, er enghraifft, a yw unigolyn yn fodlon derbyn sylwadau ynghylch unrhyw bryderon perthnasol, yn dangos hunanymwybyddiaeth briodol ynghylch anawsterau sy'n effeithio ar eu gallu i weithio, ac yn fodlon cydweithio â staff perthnasol i roi sylw iddynt (a'u goresgyn gobeithio).