Gwybodaeth am y Rhaglen

Hoffem roi gwybodaeth i chi am gefndir y rhaglen, ein cysylltiadau a’n hanes, ynghyd â gwybodaeth am y rhaglen ei hun, ein hathroniaeth a phwy sy’n gweithio yma. Gobeithio bydd hyn yn rhoi blas i chi o sut beth yw astudio yng Ngogledd Cymru

Gwybodaeth Gyffredinol

Mae’r Rhaglen Ddoethurol dair-blynedd hon yn gynllun ar y cyd rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Phrifysgol Bangor. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn ennill Doethuriaeth mewn Seicoleg Glinigol fydd yn eu gwneud yn gymwys i wneud cais i gofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal www.hcpc-uk.org/) ac i gael statws siartredig gyda Chymdeithas Seicoleg Prydain. Rhaglen Gogledd Cymru oedd y gyntaf yn y DU i sefydlu Doethuriaeth mewn Seicoleg Glinigol, gan fraenaru’r ffordd i raglenni eraill. Mae gan seicolegwyr clinigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr gysylltiadau gweithio eithriadol o agos gyda Rhaglen Seicoleg Glinigol Gogledd Cymru. Cymeradwywyd y rhaglen gan Gymdeithas Seicolegol Prydain yn ei hymweliad achredu diweddar am y cysylltiadau hyn a’r ffordd y mae’r rhaglen yn gweithio ochr yn ochr â chlinigwyr yn y Bwrdd Iechyd. Ar hyn o bryd mae tua 120 o seicolegwyr clinigol cymwys yng Ngogledd Cymru, yn gweithio ar draws yr ystod oedran, o enedigaeth i farwolaeth, ym maes iechyd meddwl a chorfforol, anableddau deallusol, niwroseicoleg, gwasanaethau diogel canolig a charchardai. Mae bron pob un ohonynt yn ymwneud â’r rhaglen trwy addysgu, goruchwylio (clinigol/ymchwil), asesu gwaith academaidd, dethol ymgeiswyr a gweithredu fel cynrychiolwyr ar bwyllgorau.

Un agwedd unigryw ar Raglen Gogledd Cymru yw ei chysylltiad agos ag adran seicoleg academaidd sydd ag enw da iawn am ei haddysgu a’i hymchwil. Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) diweddaraf yn 2014, cadwodd yr Ysgol Seicoleg ei statws fel un o’r adrannau seicoleg gorau yn y DU, gydag 89% o gynnych ymchwil yn rhagorol yn rhyngwladol neu gyda’r gorau yn y byd. Mae gan yr ysgol un o’r cymunedau ymchwil mwyaf bywiog a chyfeillgar ac roedd yn 17 (allan o 117) ar gyfer Ansawdd Ymchwil (Complete University Guide 2020). Mae’r Ysgol Seicoleg, Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer, Ysgol Gwyddorau Meddygol, a’r Sefydliad Ymchwil Gofal Meddygol a Chymdeithasol yn ffurfio Coleg y Gwyddorau Dynol. Mae hyn yn dod ag Ysgolion sydd â diddordeb mewn iechyd at ei gilydd gan alluogi rhannu strategaethau ymchwil ar y cyd a gweithgareddau hyfforddi cysylltiedig ag iechyd yng nghyd-destun dysgu proffesiynol.

Mae’r Ysgol Seicoleg yn ganolfan rhagoriaeth hyfforddiant mewn ymarfer clinigol ac mae’n arbennig o gryf ym meysydd seicoleg glinigol ac iechyd, niwrowyddoniaeth wybyddol, dadansoddi ymddygiad cymhwysol a seicoleg dysgu a datblygol. Mae’r Athro Michaela Swales, a gydnabyddir yn rhyngwladol am ei harbenigedd mewn therapi ymddygiad ddialectig ac sy’n arwain Tîm Hyfforddi Therapi Ymddygiad Ddialectig Ynysoedd Prydain, yn gyfarwyddwr y rhaglen ac yn gweithredu’n lleol fel seicolegydd clinigol. Mae Elizabeth Burnside, ein Cyfarwyddwr Academaidd, yn hyfforddwr ACT a adolygir gan gymheiriaid, un o 12 yn y DU ac mae hefyd yn gwneud gwaith clinigol mewn gwasanaethau lleol. Yn ystod ein hymweliad achredu diwethaf ym mis Chwefror 2019, achredwyd y rhaglen gan Gymdeithas Seicoleg Prydain, a’i hail-ddilysu gan Brifysgol Bangor. Cawsom ein canmol am sawl agwedd ar y rhaglen: integreiddiad ac ymrwymiad tynn Panel y Bobl, sef ein grŵp cynrychiolwyr defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr a’r systemau cefnogi aml-haenog sydd ar gael i’n hyfforddeion. Roeddent yn gwerthfawrogi ein gwaith allgymorth arloesol i ysgolion uwchradd a’n hymrwymiad i ddiwallu anghenion y boblogaeth leol. Roeddent yn cynnwys ein hymdrechion i wella darpariaeth iechyd meddwl yn yr iaith Gymraeg a datblygu sgiliau mewn cyd-destun diwylliannol, ieithyddol a chymdeithasol, ymgysylltiad a brwdfrydedd y seicolegwyr clinigol lleol sy’n ymwneud â’r hyfforddiant, a’r cyfraniad seicolegol a seicotherapiwtig i’r gymuned ranbarthol a darparu gwasanaethau. Roeddem yn falch iawn o gael cymeradwyaeth mor gref gan Gymdeithas Seicolegol Prydain a Phrifysgol Bangor, a chredwn fod hyn yn adlewyrchu natur gadarn a chydlynol y rhaglen. Disgwylir ein hymweliad achredu nesaf yn 2024.