Trefn Ddewis

Yn ystod y broses ddewis byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost yn unig. Felly, edrychwch ar eich negeseuon e-bost, yn ogystal ag unrhyw e-byst a all fod wedi mynd i’ch ffolder spam, a rhowch wybod i ni am unrhyw newidiadau i’ch manylion cyswllt.

Mae Seicolegwyr Clinigol y GIG lleol, aelodau o Banel y Bobl a staff y rhaglen yn cyfrannu at bob agwedd ar y broses ddewis, gan gymhwyso’r meini prawf fel y nodir hwy o dan Ofynion Mynediad. Os nad ydych wedi cyrraedd y rhestr fer am gyfweliad, rydym yn argymell eich bod yn gwirio eich manylion yn erbyn ein meini prawf dewis.

Os cewch wahoddiad i ddod am gyfweliad, byddwch yn cael eich gwahodd hefyd i ymuno â ni am bryd nos (y noson cyn eich cyfweliad fel rheol). Yno cewch gyfle i siarad â hyfforddeion presennol a chlywed tipyn mwy am y rhaglen hyfforddi. Ni fydd aelodau’r panel cyfweld yn bresennol yn y digwyddiad hwn.

Fel rheol byddwn yn cyfweld tair gwaith y nifer o leoedd wedi’u hariannu sydd ar gael. Mae’r paneli cyfweld fel rheol yn cynnwys Seicolegwyr Clinigol lleol, aelodau o Banel y Bobl ac aelodau o dîm y rhaglen, ac yn y cyfweliad asesir sgiliau clinigol, academaidd, ymchwil ac adfyfyrio, yn ogystal â’ch addasrwydd ar gyfer hyfforddiant clinigol. Trwy gydol y broses gyfweld cewch eich cefnogi gan staff y rhaglen a fydd yn gwneud popeth o fewn eu gallu i wneud i chi deimlo’n gyfforddus.

Cysylltir â phob ymgeisydd cyn gynted ag y bydd y paneli cyfweld wedi gwneud eu penderfyniad. Cynigir amser hefyd i chi ffonio’n ôl i gael sylwadau pellach. Disgwylir i’r cyfweliadau ar gyfer 2020 gael eu cynnal 25–29 Mawrth. Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, byddwn yn gofyn i chi gyflwyno tystiolaeth adnabod neu dystiolaeth o’ch statws, er enghraifft, darparu eich pasbort, trwydded yrru ffoto-gerdyn etc. Bydd angen i chi hefyd roi tystiolaeth o’ch cymwysterau trwy, er enghraifft, ddarparu tystysgrif wreiddiol a dogfennau perthnasol eraill.

Ar ôl i chi gael cynnig lle, bydd y Rhaglen yn asesu Ffitrwydd i Ymarfer trwy drefnau sgrinio. Mae’r cynnig o le hyfforddi yn amodol ar wiriadau boddhaol gan Wasanaethau Iechyd Galwedigaethol lleol a chan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). Os yw’r gwiriad datgelu DBS yn cadarnhau presenoldeb euogfarnau, bydd Pennaeth y Gwasanaeth Seicoleg Glinigol a Chyfarwyddwr y Rhaglen yn asesu a ellir derbyn yr ymgeisydd i’r rhaglen. Os nad yw’r gwiriad iechyd galwedigaethol yn foddhaol, gellir tynnu’r cynnig yn ôl os na ellir gwneud addasiadau rhesymol i alluogi’r ymgeisydd i ddilyn yr hyfforddiant.

Byddwn yn anfon pecyn gwybodaeth i hyfforddeion newydd ynglŷn â’r rhaglen a’r ardal leol cyn i chi ddechrau hyfforddi ym mis Hydref.