Staff y Rhaglen yn nhrefn yr wyddor

Dr Katie Bigham, Tiwtor Clinigol

k.bigham@bangor.ac.uk

01248 388842

Cefais fy magu yn Suffolk a symudais i ogledd Cymru ym 1996 i ddechrau fy ngyrfa academaidd ym Mhrifysgol Bangor. Cwblheais fy ngradd israddedig a DClinPsy yma ym Mangor, gan raddio yn 2006. Ers cymhwyso fel seicolegydd clinigol, rwyf wedi gweithio gyda phlant bach a phlant ysgol gydag oedi datblygiadol ac anableddau deallusol, ac yn fwy diweddar mewn tîm anabledd deallusol oedolion. Rwy’n teimlo’n gryf iawn am fywydau unigolion ag anabledd deallusol a gallaf ddweud yn onest fy mod yn caru fy swydd. Mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn defnyddio a pharhau i ddatblygu fy arbenigedd mewn therapïau trydydd ton gan gynnwys DBT, ymwybyddiaeth ofalgar a CFT. Dros y blynyddoedd rwyf wedi mwynhau goruchwylio hyfforddeion ar leoliad, felly roeddwn wrth fy modd pan ymunais â thîm y rhaglen yn ddiweddar fel tiwtor clinigol a dod yn gydlynydd hyfforddi i nifer o hyfforddeion ar y rhaglen. Ar hyn o bryd rwy’n gweithio tri diwrnod yr wythnos ar y rhaglen a dau ddiwrnod yr wythnos mewn ymarfer clinigol. Yn fy amser hamdden, rwy’n ceisio mwynhau cymaint sydd gan gefn gwlad hardd gogledd Cymru i’w gynnig; ni allaf feddwl am unman gwell i fyw i hybu cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith.

Dr Christine Blincoe, Tiwtor Academaidd

c.blincoe@bangor.ac.uk

01248 383890

Cefais fy magu yn ardal Llundain, ond rwyf wedi treulio mwyafrif o fy mywyd fel oedolyn yng nghanolbarth Lloegr. Ar ôl cwblhau fy hyfforddiant seicoleg glinigol yn Newcastle ym 1981, gweithiais fel clinigwr a rheolwr ym maes gwasanaethau seicoleg iechyd meddwl ac anableddau dysgu oedolion yng ngogledd ddwyrain Lloegr ac yng nghanolbarth Lloegr. Ers 2002, rwyf wedi bod yn gysylltiedig â hyfforddiant seicoleg glinigol a gweithiais ar dimau rhaglen doethuriaethau seicoleg glinigol yn Teeside a Swydd Stafford cyn cymryd rhan mewn hyfforddiant CBT fel rhan o fenter IAPT a gweithio ym Mhrifysgol Lancaster. Ymunais â’r tîm ym Mangor fel tiwtor academaidd ym mis Hydref 2015, ac rwy’n gyfrifol am yr ymdriniaeth o gynhwysiad cymdeithasol ac amrywiaeth yn y cwricwlwm. Rwyf hefyd yn cyfrannu at ddysgu CBT ar y rhaglen ac yn parhau i weithio o fewn gwasanaethau iechyd meddwl oedolion yng ngogledd Swydd Stafford fel rhan o’m swydd glinigol.

Dr Elizabeth Burnside, Cyfarwyddwr Academaidd

e.burnside@bangor.ac.uk

01248 382204

Cefais fy magu yn Swydd Efrog a bûm yn byw mewn gwahanol rannau o Loegr cyn dod i ogledd Cymru ym 1998 i ddechrau fy hyfforddiant seicoleg glinigol, ac rwyf wedi ymgartrefu yn y rhan hyfryd hon o’r byd ers hynny. Fel clinigwr, rwy’n gweithio mewn tîm iechyd meddwl plant a phobl ifanc prysur, ac mae gennyf ddiddordeb mewn defnyddio a datblygu therapïau trydydd ton ar gyfer pobl ifanc, yn enwedig therapi derbyn ac ymrwymo (ACT). Cyn dychwelyd i Fangor i’m swydd bresennol, roeddwn yn arweinydd clinigol i CAMHS yng ngogledd ddwyrain Cymru lle dysgais lawer am gymhlethdod a heriau datblygiad strategol un o wasanaethau’r GIG, a’r cyfraniad gwerthfawr y gall seicolegwyr ei wneud. Ymunais â’r tîm RSGGC ym mis Awst 2015 ac rwy’n ystyried fy swydd yma fel cyfle cyffrous i ddylanwadu ar ddatblygiad seicolegwyr clinigol y dyfodol, er mwyn dod â theori seicolegol yn fyw yn ymarferol, er budd ein cleientiaid, ein cydweithwyr a’n systemau. Fel cyfarwyddwr academaidd, rwy’n gyfrifol am oruchwylio’r maes llafur cyfan i sicrhau ein bod yn darparu’r holl bethau sydd eu hangen ar hyfforddeion i ddysgu er mwyn gadael y rhaglen fel gweithwyr proffesiynol hyderus a chymwys!

Ms Fiona Greenly-Jones, Uwch Weinyddwr a Chynorthwy-ydd Personol i Gyfarwyddwr y Rhaglen

f.greenly-jones@bangor.ac.uk

01248 388059

Cyn fy mhenodi’n uwch weinyddwr a chynorthwy-ydd personol i Gyfarwyddwr y Rhaglen, roeddwn yn rhoi cefnogaeth weinyddol i dîm ymchwil RSGGC a fi oedd gweinyddwr cyllid y rhaglen. Roedd llawer o agweddau eraill ar y swydd honno, megis trefnu’r ffair ymchwil flynyddol, monitro offer a phrofion seicolegol, prosesu ceisiadau gan hyfforddeion am absenoldeb astudio, diweddaru cofrestr y rhaglen o seicolegwyr clinigol, monitro adnoddau llyfrgell, trefnu a chydlynu diwrnod pasio allan WAIS-IV a chynorthwyo’r uwch weinyddwr ar y pryd gydag unrhyw ddyletswyddau swyddfa cyffredinol. Yn fy swydd bresennol, rwy’n delio â phob agwedd ar recriwtio hyfforddeion a’r gofynion AD dilynol. Rwyf hefyd yn trefnu’r cyfarfod blynyddol i randdeiliaid ac yn delio â gweinyddiaeth gyllidol y rhaglen.

Dr Lee Hogan, Cyfarwyddwr Asesu

lee.hogan@bangor.ac.uk

01248 388276

Cefais fy BSc, PhD, a DClinPsy i gyd yma ym Mhrifysgol Bangor, felly rwy’n bendant yn teimlo’n rhan o’r sefydliad! Dechreuais fy mywyd gwaith yn yr ardal leol yn y diwydiant adeiladu a dechreuais astudio yn y brifysgol wedyn fel myfyriwr hŷn gyda theulu ifanc. Yn ddamweiniol, dechreuais ymddiddori yn natblygiad dibyniaeth ar sylweddau ac ymyriadau i drin anawsterau heriol o’r fath, a hynny ddaeth yn ganolbwynt fy noethuriaeth. Ar ôl cymhwyso gyda DClinPsy yn 2008, dechreuais weithio mewn gwasanaeth seicosis i ddechrau cyn symud i’r sector preifat yng ngogledd Lloegr i weithio gyda gwasanaethau camddefnyddio sylweddau. Dychwelais i’r GIG yn 2013 i weithio yn y Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau ac i ddarlithio yn yr Ysgol Seicoleg yma ym Mangor ar eu rhaglen MSc. Fel clinigwr, rwy’n defnyddio dull therapi derbyn ac ymrwymiad (ACT) yn bennaf ac mae gennyf ddiddordeb ychwanegol mewn ymyriadau grŵp. Rwyf wedi arwain ar gyd-gynhyrchu rhaglen adfer mewn grŵp o’r enw Moving On In My Recovery ochr yn ochr â phobl sydd wedi byw trwy ddibyniaeth ac adferiad. Mae fy niddordebau ymchwil fel arfer yn canolbwyntio ar bod yn gaeth i sylweddau ac ACT. Rwy’n edrych ymlaen at ymuno â thîm NWCPP am ddau ddiwrnod yr wythnos ym mis Ionawr 2020.

Dr Mike Jackson, Cyfarwyddwr Ymchwil

mike.jackson@bangor.ac.uk

01248 388746

Cefais fy DPhil yn Rhydychen yn 1990 ar archwilio’r berthynas rhwng profiadau ysbrydol a seicotig. Roeddwn ar y cwrs D.Clin Psych cyntaf ym Mangor, gan gymhwyso ym 1994. Gan fy mod yn methu â gadael harddwch gogledd Cymru, rwyf wedi bod yn gweithio yma ym maes iechyd meddwl oedolion byth ers hynny, i ddechrau mewn swydd CMHT generig, ac ar ôl cyfnod, mewn swydd arbenigol yn sefydlu’r rhaglen rheoli poen cronig. Trwy gydol fy ngyrfa glinigol, fy mhrif thema oedd triniaethau seicolegol i bobl ag anhwylderau seicotig ac ymyriad cynnar. Mae gen i ddiddordeb ymchwil hirsefydlog yn y continwwm seicosis, ac ar hyn o bryd rwy’n ddeiliad grant ar broject MRC sy’n archwilio prosesau gwerthuso mewn seicos anfalaen a phatholegol. Yn fwy diweddar, rwyf wedi bod yn datblygu ymchwil a gwasanaethau i oedolion ag anhwylderau ar y sbectrwm awtistiaeth. Er fy mod yn dal i weithio hanner amser yn glinigol, ymunais â’r rhaglen yn 2014 fel cyfarwyddwr ymchwil, ac ar ôl 20 mlynedd mewn swydd glinigol lawn-amser, rwy’n edrych ymlaen at gael mwy o amser i wneud fy ymchwil fy hun, ac i gefnogi ymchwil hyfforddeion a’m cydweithwyr clinigol.

Mrs Debbie Jones, Cynorthwyydd Gweinyddol (Ymchwil a Chlinigol)

debbie.jones@bangor.ac.uk

01248 382205

Ymunais â RSGGC ym mis Hydref 2010. Rwy’n gyfrifol am ddarparu cefnogaeth weinyddol i’r cyfarwyddwr academaidd a’r uwch diwtoriaid academaidd. Rwy’n gweithio gyda threfnwyr a darlithwyr y modiwlau i gynhyrchu amserlenni academaidd, yn ogystal â phrosesu pob aseiniad gan hyfforddeion ac adborth gan hyfforddeion a darlithwyr. Rwy’n gyfrifol am gynnal yr amserlen academaidd ac adran academaidd y wefan Blackboard, a ddefnyddir gan staff ac hyfforddeion y rhaglen. Rwy’n gweithio ochr yn ochr â’r cynorthwyydd ymchwil a gweinyddol clinigol a’r uwch weinyddwr wrth redeg swyddfa’r rhaglen o ddydd i ddydd.

Dr Carolien Lamers, Tiwtor Derbyniadau

c.lamers@bangor.ac.uk

01248 388068

Cymhwysais fel gerontolegydd cymdeithasol ym 1988 yn yr Iseldiroedd. Ar ôl gweithio fel ymchwilydd ac ymgynghorydd cartref gofal, symudais i Brydain ym 1990 a chefais Ddatganiad o Gywerthedd gan Gymdeithas Seicoleg Prydain. Ers hynny, rwyf hefyd wedi ennill doethuriaeth mewn Seicoleg Glinigol, yn edrych ar ddewisiadau diwedd oes pobl hŷn, gan ddefnyddio methodoleg ansoddol. Ers 2002, rwy’n gweithio dau ddiwrnod yr wythnos i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, yn y gwasanaeth seicoleg i bobl hŷn sydd ag anawsterau organig a swyddogaethol. Fy mwriad yw cyfuno fy sgiliau a’m gwybodaeth am seicoleg glinigol gyda fy nghefndir mewn gerontoleg gymdeithasol wrth ymwneud â gwasanaeth iechyd sy’n newid o hyd. Mae hyfforddi, goruchwylio ac ymgynghori â’r tîm amlddisgyblaeth yn ffordd bwysig o helpu i greu newid a fydd yn gwella gwasanaethau i bobl hŷn. Ar y tri diwrnod arall rwy’n gweithio ar y rhaglen hyfforddi ac rwyf yn diwtor derbyniadau. Rwyf hefyd yn gydlynydd hyfforddiant i nifer o hyfforddeion, a dyma un o’r pethau gorau am y swydd: gweld pobl yn datblygu yn ystod eu hyfforddiant. Rwyf hefyd yn cyflwyno sawl un o’r sesiynau dysgu sy’n ymwneud ag oedolion hŷn, yn ogystal â phynciau proffesiynol eraill. Mae gweithio gyda hyfforddeion ar ddatblygu syniadau ymchwil a gweld y syniadau yn ymddangos fel papurau yn agwedd arall ar fy ngwaith ar y rhaglen rwy’n ei mwynhau. Mae fy ymchwil a’m diddordebau clinigol ym maes canlyniadau seicolegol newidiadau gwybyddol i bobl, profiad gofalwyr, penderfyniadau diwedd oes a newid sefydliadol.

Ms Donna-Marie Pierce, Rheolwr y Rhaglen

d.pierce@bangor.ac.uk

01248 383654

Ymunais â’r RSGGC ym mis Tachwedd 2016, a bûm yn gweithio’n flaenorol fel cofrestrydd cynorthwyol yng Ngofrestrfa Academaidd y brifysgol am 18 mlynedd, yn gyntaf yn yr adran Derbyniadau Ôl-raddedig ac wedyn yn yr adran Cofnodion Myfyrwyr. Fy swydd fel rheolwr rhaglen yw monitro a chydlynu gwahanol agweddau ar yr NWCPP gan gydweithio’n agos â chydweithwyr yn y brifysgol, rhanddeiliaid allanol a darparwyr gwasanaeth.

Dr Renee Rickard, Cyfarwyddwr Clinigol

r.rickard@bangor.ac.uk

01248 383778

Cefais fy ngeni yng Ngogledd Iwerddon, cwblheais fy ngradd israddedig ym Manceinion a’m hyfforddiant seicoleg glinigol ar ein cwrs ein hunain yng ngogledd Cymru. Roedd yn llai o lawer bryd hynny gydag charfan o bedwar hyfforddai yn dod ar y cwrs bob dwy flynedd! Cymhwysais fel seicolegydd clinigol ym 1992 ac rwyf wedi gweithio ym maes iechyd meddwl oedolion ers hynny. Ymunais â thîm y rhaglen yn 2003 fel tiwtor clinigol a chydlynydd hyfforddiant, a gallaf ddweud yn onest fy mod wrth fy modd â’r rhan hon o’m swydd. Rwyf hefyd yn caru fy ngwaith clinigol ac mae gen i ddiddordeb arbennig ym meysydd ymwybyddiaeth ofalgar, dulliau sy’n seiliedig ar dderbyn ac ymarfer adfyfyriol.

Mrs Anna Roberts, Cynorthwywr Gweinyddol (Cwricwlwm a Chlinigol)

anna.roberts@bangor.ac.uk

01248 382205

Ymunais â’r RSGGC ym mis Medi 2016 ac rwy’n mwynhau’r swydd rwy’n ei rhannu gyda Debbie Jones, gan roi cefnogaeth weinyddol i’r Cyfarwyddwr Academaidd a’r uwch diwtoriaid academaidd. Rwy’n gyfrifol am brosesu aseiniadau hyfforddeion, cynnal yr amserlen academaidd ac adran academaidd y wefan Blackboard. Rwy’n mwynhau gweithio gyda Fiona a Dawn i redeg y swyddfa o ddydd i ddydd. Yn fy amser hamdden rwy’n hoffi treulio amser yn yr awyr agored gyda’m teulu a’n ci a chynorthwyo grŵp o sgowtiaid lleol pob wythnos.

Dr Chris Saville, Tiwtor Ymchwil

c.saville@bangor.ac.uk

01248 388740

Fel tiwtor ymchwil, rwy’n gyfrifol am roi hyfforddiant a chefnogaeth ymchwil i hyfforddeion clinigol. Ar ôl cwblhau fy noethuriaeth ym Mangor, bûm yn gweithio ym Mangor ac mewn adran seiciatreg i bobl ifanc yn Freiburg yn yr Almaen cyn ymuno â’r RSGGC yn 2015. Ym maes niwrowyddoniaeth wybyddol mae fy nghefndir, ond mae gennyf ddiddordeb mewn trosi technegau o wyddoniaeth sylfaenol i gwestiynau ymchwil clinigol a chymhwysol. Mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn electroencephalograffeg a’r hyn y gall ei ddweud wrthym am wahanol gyflyrau niwroddatblygiadol. Dwi’n dysgu Cymraeg.

Yr Athro Michaela Swales, Cyfarwyddwr y Rhaglen

m.swales@bangor.ac.uk

01248 382552

Cymhwysais fel seicolegydd clinigol ym 1992. Ers hynny, rwyf wedi darparu gwasanaethau clinigol yn CAMHS, gan arbenigo mewn trin pobl ifanc sy’n hunan-niweidio ac yn meddwl am hunanladdiad. Am dros ugain mlynedd roedd gennyf swydd glinigol gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a swydd academaidd gyda’r Ysgol Seicoleg ar yr un pryd. Hwylusodd y cyfuniad hwn ddatblygiad ymchwil yn fy ngwasanaeth clinigol, gan arwain at fy noethuriaeth ar swyddogaeth prosesau newid seicolegol ymhlith pobl ifanc sy’n cael triniaeth breswyl. Yn dilyn hynny, datblygais raglen hyfforddi genedlaethol mewn therapi ymddygiad dilechdidol (DBT) ac rwyf bellach yn arwain y rhaglen hon, triniaeth seicolegol i unigolion sy’n meddwl am hunanladdiad ac sy’n hunan-niweidio yng nghyd-destun anhwylder personoliaeth ffiniol. Rwyf wedi datblygu rhwydwaith lleol o dimau sy’n darparu DBT ym maes CAMHS, AMHS a lleoliadau cleifion mewnol. Fy mhrif ddiddordebau ymchwil yw gweithredu DBT yn effeithiol mewn lleoliadau clinigol. Trwy gydol fy nghyfnod yng ngogledd Cymru, rwyf wedi cyfrannu at y cwricwlwm academaidd ar y rhaglen ddoethuriaeth yn ogystal â goruchwylio hyfforddeion mewn lleoliadau clinigol a phrojectau ymchwil bach a mawr! Yn 2014 ymunais â thîm y rhaglen yn rhan-amser, gan gyfrannu at gyflawni’r cwricwlwm trydedd don ac arwain ar asesu a marcio wrth barhau â’m gwaith ym maes datblygiad a darpariaeth hyfforddiant a goruchwyliaeth mewn therapïau seicolegol yn y bwrdd iechyd lleol a thu hwnt. Cefais fy mhenodi’n Gyfarwyddwr y Rhaglen yn 2019

Miss Mared Davies Williams, Cynorthwyydd Gweinyddol (Ymchwil, Cyllid a Dethol)

m.d.williams@bangor.ac.uk

01248 388365

Roeddwn yn fyfyrwraig ôl-radd yn yr Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg ym Mhrifysgol Bangor. Roedd fy mhrif ddiddordebau astudio yn cynnwys ieithyddiaeth Gymraeg a dwyieithrwydd. Cefais fy MA mewn ieithyddiaeth ym mis Gorffennaf 2016. Yn fuan ar ôl graddio, dechreuais weithio i’r Tîm Derbyniadau yn y Ganolfan Addysg Ryngwladol ym Mhrifysgol Bangor. Roedd fy nyletswyddau yn cynnwys prosesu ceisiadau, rhyngweithio â’r hyfforddeion a dyletswyddau swyddfa cyffredinol. Ar hyn o bryd rwy’n arfer â’m swydd newydd yma yn yr RSGGC fel y Cynorthwyydd Gweinyddol Ymchwil, Cyllid a Dewis.