Profiad Clinigol

Mae profiad clinigol yn dechrau ym mis Tachwedd yn y flwyddyn gyntaf ac yn ymestyn dros dair blynedd y rhaglen. Mae amserlen profiad lleoliadau penodol yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd. Bydd hyfforddeion fel rheol yn gwneud pedwar lleoliad yn ystod dwy flynedd gyntaf y rhaglen a byddant yn cwblhau Adroddiad o Weithgaredd Clinigol ar gyfer pob un o’r lleoliadau hyn, gan gynnwys un CBT-RCA. Yn y drydedd flwyddyn mae anghenion dysgu unigol hyfforddeion yn pennu hyd y lleoliadau, ac mae’n bosib cael rhwng un a thri lleoliad. Cynigir lleoliadau dros ardal ddaearyddol fawr (Gwynedd, Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Gogledd Powys, Sir Fflint a Wrecsam) ac maent yn cynnwys trefi a dinasoedd ôl-ddiwydiannol yn ogystal â chymunedau gwledig. Mae’r lleoliadau sydd ar gael ar hyn o bryd yn cynnwys: iechyd meddwl oedolion, gan gynnwys problemau iechyd meddwl parhaus a gweithio mewn lleoliadau cleifion mewnol, oedolion hŷn gan gynnwys gweithio mewn lleoliadau cleifion mewnol, gwasanaethau plant a phobl ifanc, gwasanaethau niwroddatblygiadol, anableddau deallusol oedolion a phlant, gwasanaethau fforensig, gwasanaethau anaf i’r ymennydd oedolion a phlant, anhwylderau bwyta, seicoleg iechyd clinigol gan gynnwys oncoleg, gofal lliniarol, gofal arennol, rheoli poen, diabetes, gwasanaethau blinder cronig a gwasanaethau pediatreg. Hefyd gall hyfforddeion gael profiad clinigol pellach o ddulliau therapiwtig penodol megis therapi ymddygiad dialectig, therapi ymddygiad gwybyddol ar gyfer seicosis, therapi derbyn ac ymrwymiad, therapi sy’n canolbwyntio ar dosturi a therapi schema. Mae pob lleoliad yn cael ei werthuso gan y goruchwyliwr clinigol, gan asesu ystod lawn o gymwyseddau clinigol a phroffesiynol.

Disgwylir y bydd y lleoliadau clinigol yn ardal ddaearyddol fawr Gogledd Cymru, sy’n ymestyn o Wrecsam i Bwllheli ac o Gaergybi i’r Drenewydd a Dolgellau.

Trefnir cytundebau lleoliad ar ddechrau pob lleoliad gan y goruchwyliwr a’r hyfforddai ar y cyd â staff y rhaglen. Adolygir y contractau hynny hanner ffordd trwy’r lleoliad. Gofynnir i hyfforddeion roi sylwadau ar yr holl leoliadau fel rhan o’n hymdrech i sicrhau bod safon uchel y profiad clinigol yn cael ei chynnal a’i gwella.

Yn aml, dyrennir lleoliadau i hyfforddeion sy’n siarad Cymraeg lle gallant weithio gan ddefnyddio’r Gymraeg yn eu hymarfer clinigol a lle bo hynny’n bosibl gyda’u goruchwyliwr. Mae arian ar gael i fynd ar gyrsiau Cymraeg i’r rhai sy’n dymuno dysgu’r Gymraeg neu a hoffai ddilyn cwrs gloywi i wella eu hyder.