Cwricwlwm Academaidd

Nod elfen academaidd y rhaglen yw cael hyfforddeion i gymryd rhan weithredol yn y broses ddysgu. Un cymorth mawr yw bod pob grŵp blwyddyn yn gymharol fach, sy’n caniatáu digon o le i drafod a datblygu syniadau a sgiliau. Mae’r rhan fwyaf o’r gwaith addysgu, a gynhelir mewn ystafelloedd dysgu penodedig yn yr Ysgol Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor, yn digwydd mewn gweithdai, lle cyflwynir dysgu ar sail problemau, gyda chysylltiadau theori-ymchwil-ymarfer yn cael eu datblygu o’r dechrau un. Disgwylir i hyfforddeion gymryd rhan weithredol mewn gwaith addysgu a chyflwyno gwaith clinigol mewn sesiynau trafod achosion sydd yn rhan o’r amserlen reolaidd.

Mae’r rhaglen yn ailgynllunio’r cwricwlwm academaidd i bwysleisio safbwyntiau ar hyd oes unigolion. Mae hyn yn golygu y gall clinigwyr ddysgu meysydd pwnc o amrywiaeth o arbenigeddau, a thrwy hynny sicrhau bod yr hyfforddai yn ennill persbectif datblygiadol.

Mewn blynyddoedd blaenorol, roedd blwyddyn gyntaf yr addysgu’n canolbwyntio ar bynciau yn cynnwys iechyd meddwl oedolion, oedolion hŷn, seicoleg iechyd glinigol a niwroseicoleg sy’n adlewyrchu’r amrywiaeth o brofiadau clinigol y gall hyfforddeion eu cael yn ystod y flwyddyn. Yn yr ail flwyddyn roedd yr addysgu’n ymdrin â meysydd iechyd meddwl plant a phobl ifanc ac anableddau dysgu. Fodd bynnag, yn dibynnu ar ganlyniadau’r adolygiad cyfredol, gall y patrwm lleoliadau cyfredol hwn newid yn y dyfodol. Mae sesiynau academaidd y drydedd flwyddyn yn dilyn amrywiaeth o bynciau ar lefel fwy arbenigol ac uwch. Cyflwynir addysgu Therapi Ymddygiad Gwybyddol ar ddechrau’r flwyddyn gyntaf, ac mae’n cynnwys dau weithdy sgiliau lle mae hyfforddeion yn cael cyfle i gael adborth ar chwarae rôl gan gyfoedion, staff y rhaglen ac aelodau o Banel y Bobl. Dysgir therapïau’r Drydedd Don ar draws y tair blynedd. Yn y flwyddyn gyntaf canolbwyntir ar therapi ymwybyddiaeth ofalgar a therapi derbyn ac ymrwymiad. Datblygir y sgiliau hyn ymhellach dros y blynyddoedd dilynol, a chyflwynir therapi ymddygiad dialectig ym mlwyddyn dau. Mae addysgu’r therapi ymddygiad dialectig (a’r profiad clinigol cysylltiedig) wedi’i ehangu fel y gall hyfforddeion fod wedi caffael yr holl gymwyseddau sy’n seiliedig ar wybodaeth a’r rhan fwyaf o’r cymwyseddau seiliedig ar ymarfer maent eu hangen i gael eu hachredu fel therapydd therapi ymddygiad dialectig gan y Gymdeithas Therapi Ymddygiad Dialectig yn y DU ac Iwerddon, sy’n gweithredu’r Safonau Achredu Therapi Ymddygiad Dialectig Rhyngwladol. Cynhelir addysgu prosesau therapi, ymddygiad proffesiynol, ymarfer adfyfyriol ac ymchwil trwy gydol y tair blynedd. Fodd bynnag, mae adolygiad yn cael ei wneud ar hyn o bryd o strwythur y rhaglen ac yn dibynnu ar y canlyniad, gellir adolygu strwythur yr amserlen addysgu hefyd.

Mae’r rhan fwyaf o’r addysgu’n digwydd mewn blociau academaidd, ond mae ‘diwrnodau coleg’ hefyd wedi’u gwasgaru’n fwy cyfartal yn ystod y flwyddyn, er mwyn annog cysylltiadau theori-ymchwil-ymarfer ymhellach. Cynhelir diwrnodau addysgu hefyd ar draws y flwyddyn academaidd, lle mae’r tair carfan yn dod at ei gilydd, lle mae pynciau arbenigol a chyfredol yn cael eu cyflwyno a’u trafod. Yn ddiweddar mae pob diwrnod carfan wedi canolbwyntio ar “weithio yng Nghymru” a “ffyrdd newydd o weithio mewn Seicoleg Iechyd”. Er bod seicolegwyr clinigol ac academaidd yng Ngogledd Cymru yn cyflawni’r rhan fwyaf o’r addysgu, gwahoddir seicolegwyr o’r tu allan i’r ardal a gweithwyr proffesiynol eraill hefyd i gyfrannu lle bo’n briodol Mae aelodau o’n Grŵp Defnyddwyr Gwasanaeth/Gofalwyr (Panel y Bobl) a defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr eraill yn cymryd rhan amlwg mewn nifer o sesiynau addysgu trwy gydol y tair blynedd. Mae hyfforddeion yn gwerthfawrogi eu safbwyntiau’n fawr, ac mae’r sylwadau a geir ganddynt yn uchel yn gyson. Mae hyfforddeion yn rhoi sylwadau ar yr holl sesiynau academaidd, ac mae hynny’n galluogi’r rhaglen i barhau i wella safonau ei haddysgu.

Ar draws y tair blynedd mae angen i hyfforddeion wneud pedwar aseiniad academaidd, yn cynnwys un traethawd adfyfyriol. Er bod fformat yr aseiniadau wedi ei bennu, mae’r hyfforddeion yn dewis eu pynciau clinigol perthnasol eu hunain i’r rhain. Gall hyfforddeion sy’n siarad Cymraeg wneud eu haseiniadau yn Gymraeg os dymunant. Mae’r rhaglen yn trefnu gwasanaethau cyfieithu.