Ymchwil

Nod y cwricwlwm ymchwil yw sicrhau bod hyfforddeion yn ennill profiad o ddefnyddio ystod o fodelau a strategaethau ymchwil, a chael dealltwriaeth soffistigedig o'r dystiolaeth sydd wrth wraidd ymarfer clinigol.Mae hyfforddiant mewn sgiliau ymchwil yn digwydd gydol y tair blynedd.

Mae hyfforddeion yn cwblhau project dadansoddi cronfa ddata a phroject ymchwil cysylltiedig â gwasanaeth yn ystod blwyddyn gyntaf ac ail flwyddyn y rhaglen.   Yn eu blwyddyn olaf, mae hyfforddeion yn cael VIVA, lle maent yn amddiffyn eu traethawd ymchwil, sy'n cynnwys adolygiad llenyddiaeth neu feta-ddadansoddiad, eu hastudiaeth empirig a phapur ar oblygiadau clinigol eu gwaith.  Disgwylir i'r gwaith hwn fod o safon gyhoeddadwy ac mae gennym hanes ragorol o gyhoeddiadau gan hyfforddeion ac ymchwil mewn cyfnodolion academaidd. Mae gan hyfforddeion sy'n siarad Cymraeg yr opsiwn o gwblhau eu haseiniadau trwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae'r rhaglen yn trefnu gwasanaethau cyfieithu. 

Darperir goruchwyliaeth ymchwil gan dîm y rhaglen, seicolegwyr clinigol a chydweithwyr yn yr Ysgol Seicoleg. Ar hyn o bryd cynhelir ymchwil mewn sawl maes, yn cynnwys: ymlyniad mewn troseddwyr rhyw, tadolaeth mewn cymunedau difreintiedig, rhaglenni bwlio KiVa mewn ysgolion cynradd, BDT mewn gwasanaethau ID, strategaethau cymdeithasol mewn Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig, a sgiliau DBT mewn gwasanaethau cleifion mewnol. Am restr lawn o deitlau traethodau ymchwil, edrychwch ar http://nwcpp.bangor.ac.uk/topics.php.

Mae’r rhaglen yn cefnogi projectau ymchwil yn y traddodiad ymarferwr gwyddonol, gan ddefnyddio methodoleg feintiol ac ansoddol. Hefyd, mae cryfderau’r Ysgol Seicoleg yn cynnwys ymchwil mewn seicoleg glinigol a seicoleg iechyd glinigol.
Rydym yn cynnal cynhadledd ymchwil flynyddol lle mae'r hyfforddeion yn cyflwyno eu projectau ymchwil trwy gyflwyniadau neu bosteri. Rydym yn gwahodd hyfforddeion sydd newydd eu derbyn i'r gynhadledd hon cyn iddynt ddechrau ar y rhaglen.